سامانه الکترونیکی دفاتر مهندسی ساختمان به هدف جمع آوری و تجمیع اطلاعات فعالان حوزه صنعت ساختمان ایجاد گردیده است. در تحقیقات اولیه انجام شده به این نتیجه رسیدیم که بیش از 400 رشته شغلی با یکدیگر درگیر میشوند تا یک ساختمان بر پا گردد.

این عدد یعنی یک جامعه بسیار بزرگ، از طرفی فعالیت خاصی در زمینه صنعت ساختمان در فضای مجازی صورت نگرفته و خلا آن کاملا احساس می شد. لذا بر آن شدیم تا با ایجاد یک سامانه اطلاعات این حوزه را مرتب و قابل استفاده نماییم. تا بتوانیم خدمتی در این راستا به هم میهنان عزیز کرده باشیم.